Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Στην Ευρώπη, όλα τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να φέρουν το σήμα CE και να συμμορφώνονται με την Οδηγία ΜΑΠ 89/686/ΕΟΚ, προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά. Τα ΜΑΠ πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα εθνικά, εναρμονισμένα πρότυπα, που διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας στην Οδηγία ΜΑΠ.

Στο EN 166, είναι προαιρετική η συμπλήρωση της ταξινόμησης για τη μηχανική αντοχή με το γράμμα (T) για τις ακραίες θερμοκρασίες (-5° C και +55° C). Επιπλέον, υπάρχουν ταξινομήσεις σχετικά με το πεδίο χρήσης: «9» για την προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένου μετάλλου και από διείσδυση καυτών στερεών, «3» για την προστασία από υγρά (σταγονίδια ή πιτσιλίσματα) και «8» για την προστασία από ηλεκτρικά τόξα λόγω βραχυκυκλώματος στον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Για τα πρότυπα EN 166 και EN 379, η οπτική ποιότητα του φίλτρου ή της ασπίδας προσώπου συγκόλλησης ταξινομείται στο εύρος 1 έως 3, όπου το 1 αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη ποιότητα. Για τα παθητικά φίλτρα συγκόλλησης και τις προσωπίδες, υπάρχει μόνο μία ταξινόμηση οπτικής κατηγορίας. Για τα φίλτρα συγκόλλησης αυτόματης σκίασης, υπάρχουν τέσσερα τμήματα για την ταξινόμηση: οπτική κατηγορία/διάχυση φωτός/διακυμάνσεις στη μετάδοση του φωτός/εξάρτηση από γωνία.

Οι τραυματισμοί των ματιών είναι αποτρέψιμοι, όταν χρησιμοποιείται σωστά η κατάλληλη προστασία. Για παράδειγμα, η 3M συνιστά έντονα την επιλογή μιας ασπίδας συγκόλλησης, εγκεκριμένης κατά EN 175:B (ανθεκτικότητα σε σωματίδια υψηλής ταχύτητας) κατά τη λείανση. Μπορείτε να βρείτε την ταξινόμηση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα προϊόντα μας στις προδιαγραφές κάθε ασπίδας συγκόλλησης. Λείανση και μηχανική αντοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ή για να αγοράσετε Ευρωπαϊκά Πρότυπα, επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης.