Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
Εκτιμήστε τα Επίπεδα Κινδύνου

Εκτιμήστε τα Επίπεδα Κινδύνου

Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας των ματιών και του προσώπου για εφαρμογές συγκόλλησης

  • Στην Ευρώπη, όλα τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να φέρουν το σήμα CE και να συμμορφώνονται με την Οδηγία ΜΑΠ 89/686/ΕΟΚ προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά. Για να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας ΜΑΠ, το προϊόν μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα, εθνικά, εναρμονισμένα πρότυπα.

    Οι ασπίδες συγκόλλησης που έχουν ενσωματωμένα φίλτρα προστασίας καλύπτονται από τα πρότυπα EN 175, EN 166, EN 169 (παθητικά φίλτρα) και EN 379 (φίλτρα αυτόματης σκίασης).


Μηχανική αντοχή

Στο EN 175 και στο EN 166, τα ΜΑΠ ταξινομούνται σύμφωνα με τη μηχανική αντοχή τους:

  • Σημείωση: τα προϊόντα που ταξινομούνται στην κατηγορία Β δεν είναι κατασκευασμένα να παρέχουν ολική προστασία σε όλες τις δυνατές συνθήκες, π.χ. κατά τη χρήση τροχού ή μηχανημάτων λείανσης

Επιπλέον, υπάρχουν ταξινομήσεις με βάση το πεδίο χρήσης


Οπτική απόδοση

Για τα πρότυπα EN 166 και EN 379, η οπτική ποιότητα του φίλτρου ή της ασπίδας προσώπου συγκόλλησης ταξινομείται στο εύρος 1 έως 3, όπου το 1 αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη ποιότητα. Για τα παθητικά φίλτρα συγκόλλησης και τις προσωπίδες, υπάρχει μόνο μία ταξινόμηση οπτικής κατηγορίας. Για τα φίλτρα συγκόλλησης αυτόματης σκίασης, υπάρχουν τέσσερα τμήματα για την ταξινόμηση: οπτική κατηγορία/διάχυση φωτός/διακυμάνσεις στη μετάδοση του φωτός/γωνιακή εξάρτηση.

Τα Φίλτρα Συγκόλλησης 3M σημαίνονται με το εύρος βαθμών σκίασης και τις οπτικές κατηγορίες. Σημείωση! Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα από το Φίλτρο Συγκόλλησης 3M™ Speedglas™ SL (EN 379). Η έγκυρη κατηγορία είναι επισημασμένη στο φίλτρο συγκόλλησης.


Πώς μπορείτε να διαβάσετε τη σήμανση του φίλτρου συγκόλλησης

Όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα, κάθε φίλτρο συγκόλλησης σημαίνεται με το εύρος βαθμών σκίασης και την οπτική κατηγορία του συγκεκριμένου μοντέλου:

Σημάνσεις Φίλτρου

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης.


Βήμα 3

Συνεχίστε στο Βήμα 3, για μια γενική περιγραφή των Ασπίδων Συγκόλλησης και Φίλτρων 3M™ για τις δικές σας εφαρμογές συγκόλλησης.