Η πιστοποίηση σωστής εφαρμογής αποτελεί ένα βασικό τμήμα του συνολικού προγράμματος προστασίας στον χώρο εργασίας. Προορίζεται να βοηθάει τον χρήστη στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος/μεγέθους και να τον εκπαιδεύει στη σωστή του χρήση, ώστε να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας από κινδύνους του χώρου εργασίας. Οι αρχές της πιστοποίησης σωστής εφαρμογής μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε ΜΑΠ, αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται αναγνωρισμένες μέθοδοι πιστοποίησης εφαρμογής (δοκιμές σωστής εφαρμογής) για εφαρμοστές μάσκες προστασίας αναπνοής, προστατευτικά ακοής και γυαλιά.

Πιστοποίηση Σωστής Εφαρμογής

Πιστοποίηση Σωστής Εφαρμογής

 • Η πιστοποίηση σωστής εφαρμογής αποτελεί ένα βασικό τμήμα του συνολικού προγράμματος προστασίας στο χώρο εργασίας. Προορίζεται να βοηθάει το χρήστη στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος/μεγέθους και να τον εκπαιδεύει στη σωστή του χρήση, ώστε να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας από κινδύνους του χώρου εργασίας. Οι αρχές της πιστοποίησης σωστής εφαρμογής μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε ΜΑΠ, αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται αναγνωρισμένες μέθοδοι πιστοποίησης εφαρμογής (δοκιμές σωστής εφαρμογής) για εφαρμοστές μάσκες προστασίας αναπνοής, προστατευτικά ακοής και γυαλιά.


Πώς μπορεί η πιστοποίηση σωστής εφαρμογής να βοηθήσει στα ζητήματα εφαρμογής;

  • Βασικό στοιχείο του προγράμματος προστασίας στο χώρο εργασίας
  • Παρέχει μια αξιολόγηση του πόσο καλά ένα δεδομένο ΜΑΠ εφαρμόζει στον εργαζόμενο
  • Επίσης, παρέχει μια αξιολόγηση της άνεσης, της συμβατότητας και της συνολικής καταλληλότητας για το χρήστη
  • Ιδανική ευκαιρία για εκπαίδευση του εργαζομένου πάνω στη χρήση και στη σωστή τοποθέτηση του ΜΑΠ

Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για το πώς πρέπει να εφαρμόζεται η πιστοποίηση σωστής εφαρμογής σε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν δύο βασικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται: η ποιοτική και η ποσοτική δοκιμή σωστής εφαρμογής.


Μέθοδοι Δοκιμής Σωστής Εφαρμογής

 • Ποιοτική - είναι απλά κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας με βάση την υποκειμενική ανταπόκριση του χρήστη
  • Παρέχει ένα απλό αποτέλεσμα ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ / ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ με βάση την υποκειμενική αξιολόγηση του χρήστη ή μια περιορισμένη αντικειμενική μέτρηση, π.χ. δοκιμή διαρροής πίεσης για ορισμένα Προ-διαμορφωμένα ωτοβύσματα
  • Ο χρήστης αποφασίζει εάν το ΜΑΠ εφαρμόζει ή όχι, για παράδειγμα με βάση τη γεύση / οσμή για τις μάσκες με φίλτρο
 • Ποσοτική - παρέχει ποσοτικές πληροφορίες και παράγει αριθμητική τιμή που μπορεί να ερμηνευθεί, στη συνέχεια, υπό το πρίσμα των κινδύνων στο χώρο εργασίας
  • Παρέχει μια αντικειμενική μέτρηση της απόδοσης εφαρμογής του προϊόντος
  • Για τις μάσκες με φίλτρο, αυτή η τιμή συγκρίνεται με ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης για τον προσδιορισμό της ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ/ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
  • Για τις συσκευές προστασίας της ακοής, αυτή η τιμή προσδιορίζει τον Προσωπικό Βαθμό Απομείωσης (PAR)

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους όρους έλεγχος εφαρμογής και δοκιμή εφαρμογής;

Η πιστοποίηση σωστής εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την απλή μέθοδο ελέγχου εφαρμογής ή με τη μέθοδο δοκιμής εφαρμογής. Ο έλεγχος εφαρμογής είναι μια πολύ απλή μέθοδος για να ελέγξετε εάν το ΜΑΠ έχει τοποθετηθεί σωστά στον χρήστη - δεν υποδεικνύει το επίπεδο προστασίας που επιτυγχάνεται από τον χρήστη.

 • Έλεγχος εφαρμογής
  • Διενεργείται από τον υπάλληλο/χρήστη κάθε φορά που φοράει το ΜΑΠ
  • Καλή πρακτική που υποδεικνύει εάν το ΜΑΠ έχει τοποθετηθεί σωστά στον χρήστη
  • Η ευθύνη εναπόκειται στον υπάλληλο
  • Παρουσιάζει σοβαρά λάθη εφαρμογής
  • Καθοδήγηση που παρέχεται στις Οδηγίες Χρήσης
 • Δοκιμή εφαρμογής
  • Δοκιμή που πρέπει να διενεργείται κάθε φορά που επιλέγεται ένα νέο μοντέλο ΜΑΠ
  • Διενεργείται από ένα αρμόδιο άτομο που έχει διοριστεί από τον εργοδότη
  • Ευθύνη του εργοδότη και απαίτηση σε ορισμένες χώρες βάσει της εθνικής νομοθεσίας